Artykuły

Regulamin i cennik

REGULAMIN Studio Fitness i Studio Treningu

 

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby (zwane dalej Ćwiczącymi), które ukończyły 16 rok życia i uiściły opłatę za zajęcia w Studio Fitness i Studio Treningu (zwane dalej Studiem).
 2. Ćwiczący w Studio zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
 3. Ćwiczący niepełnoletni, poniżej szesnastego roku życia muszą posiadać pozwolenie na udział w zajęciach w Studio rodzica lub opiekuna prawnego, złożone na piśmie w obecności pracownika Studia.
 4. Ćwiczący biorą udział w zajęciach w Studiu na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów/trenerów, którzy wyrazili zgodę na udział ich podopiecznych w zajęciach. Udział w zajęciach lub pozwolenie na udział w zajęciach udzielone przez rodziców/opiekunów/trenerów, jest jednoznaczny/e ze złożeniem oświadczenia, że Ćwiczący/a nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i jej/jego stan zdrowia pozwala na wysiłek fizyczny realizowany podczas zajęć w Studio. W przypadku ewentualnych wątpliwości w tym zakresie, Ćwiczący zobowiązani są skonsultować się z lekarzem, czy nie ma medycznych przeciwwskazań do korzystania z wybranych przez siebie zajęć w Studio przed przystąpieniem do tych zajęć.
 5. Ćwiczący nie mogą korzystać z usług Studia, jeżeli są w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Studio.
 6. Zajęcia trwają 60 minut do 75 minut w zależności od rodzaju zajęć.
 7. Ćwiczący przed wejściem do Studia zobowiązani są do zmiany obuwia na obuwie przeznaczone do ćwiczeń (innego niż to, w którym Ćwiczący przybył do Studia – bez względu na porę roku).
 8. Ćwiczący w przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz przebywania w stanie ciąży – winni poinformować o tych przypadkach instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
 9. W przypadku zajęć grupowych: ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych, należy dokonywać rezerwacji miejsc na zajęciach. Po ewentualnej rezerwacji, przewidywaną nieobecność na zajęciach należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki, pod rygorem uznania nieobecności Ćwiczącego za nieuzasadnioną i zaliczenia jej do odbytych zajęć. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut, ze względów bezpieczeństwa instruktor może odmówić Ćwiczącemu prawa do uczestnictwa zajęciach grupowych. Podczas zajęć z użyciem mat – zalecamy używanie własnych ręczników.
 10. Studio zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć ruchowych w okresie letnim i w okresie świąt, a także do odwołania zajęć bez podania przyczyny, lecz w takich przypadkach zobowiązuje się do przedłużenia ważności karnetu. Ćwiczący oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
 11. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Ćwiczący wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych Studio ,,Kasia Kotte”, a Studio zobowiązuje się do nie udostępniania tych danych innym osobom.
 12. Rozkład zajęć Studia dostępny jest na stronie www.studiofit.info.pl lub na Facebook-u https://www.facebook.com/StudioFitnessKasiaKotte.
 13. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione/zagubione na jego terenie, w tym w salach Studio, szatni, ciągach komunikacyjnych.
 14. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie zastosowania się do regulaminu Studia oraz zaleceń instruktora.
 15. Każdy Ćwiczący jest informowany przez instruktorów Studia o istnieniu regulaminu Studia i zobowiązany przez nich do zapoznania się z nim przed pierwszym uczestnictwem w zajęciach. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia tym samym Ćwiczącego z odpowiedzialności wynikających z jego nieprzestrzegania.

 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 

 1. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach Ćwiczący uiszczają gotówką w Studiu lub na przelewem na rachunek wskazany przez Studio.
 2. Po uiszczeniu opłaty Ćwiczący otrzymują karnet uprawniający do udziału w zajęciach (nie dotyczy opłaty za wejście jednorazowe).
 3. Zakres i cena karnetu są różne w zależności od rodzaju i zakresu ćwiczeń i przedstawiają się następująco:

 

OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH:

 

 1. Cena 80 zł – karnet uprawniający na udział w 10 wybranych przez Ćwiczących zajęciach grupowych będących w aktualnej ofercie Studia, ważny w okresie 1 miesiąca od daty udziału bądź planowanego udziału w pierwszych zajęciach.
 2. Cena 15 zł – jednorazowy udział w 1 wybranych przez Ćwiczących zajęciach grupowych będących w aktualnej ofercie Studia.

 

W ramach karnetu na zajęcia STUDIO TRENINGU Ćwiczący mają zagwarantowane:

 • miejsce na zajęciach w terminach i zajęciach wybranych przez Ćwiczącego,
 • dostęp do zaplecza socjalnego (szatnie, natryski).

 

OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH STUDIA TRENINGU:

 1. Cena 40 zł – karnet uprawniający do udziału w zajęciach 1 x w tygodniu w okresie 4 tygodni od planowanych pierwszych zajęć (łącznie 4 zajęć w okresie 4 tygodni).
 2. Cena 65 zł – karnet uprawniający do udziału w zajęciach 2 x w tygodniu w okresie 4 tygodni od planowanych pierwszych zajęć (łącznie 8 zajęć w okresie 4 tygodni).
 3. Cena 90 zł – karnet uprawniający do udziału w zajęciach 3 x w tygodniu w okresie 4 tygodni od planowanych pierwszych zajęć (łącznie 12 zajęć w okresie 4 tygodni).
 4. Cena 120 zł – karnet uprawniający do udziału w zajęciach 4 x w tygodniu w okresie 4 tygodni od planowanych pierwszych zajęć (łącznie 16 zajęć w okresie 4 tygodni).
 5. Cena 150 zł – karnet uprawniający do udziału w zajęciach 5 x w tygodniu w okresie 4 tygodni od planowanych pierwszych zajęć (łącznie 20 zajęć w okresie 4 tygodni).

 

W ramach karnetu na zajęcia STUDIO TRENINGU Ćwiczący mają zagwarantowane:

 • miejsce na treningu w terminach ustalonych ze Studiem przy zakupie karnetu (stały cykl określający dzień tygodnia i godzinę),
 • przygotowanie poszczególnych cyklów treningu przez Studio pod kątem potrzeb i możliwości Ćwiczącego, opiekę instruktora podczas zajęć i inne usługi wspomagające trening wybrane jako istotne dla Ćwiczącego przez Studio np.: przygotowanie planu treningów domowych, diet itp.,
 • dostęp do zaplecza socjalnego (szatnie, natryski).

 

Uwaga: przez wzgląd na pierwszeństwo uczestnictwa Ćwiczących posiadających karnety, Studio zastrzega sobie możliwość odmowy sprzedaży „jednorazowych udziałów” w zajęciach na wybrane zajęcia. 

 

POZOSTAŁE WARUNKI

 

 1. Ważność każdego rodzaju karnetu na zajęcia STUDIO TRENINGU wynosi cztery tygodnie. Przy zakupie karnetu Ćwiczący wraz ze Studiem określają szczegóły dotyczące terminu treningu (stały cykl określający dzień tygodnia i godzinę) na cały czas ważności karnetu. Po stronie Ćwiczącego jest dbanie o wykorzystanie możliwości karnetu i uczęszczanie na treningi w wyznaczonych terminach. Ćwiczący nie będzie mógł rościć pretensji wobec liczby treningów niezrealizowanych z powodu nieobecności Ćwiczącego w ustalonych terminach. Studio dopuszcza możliwość przesunięcia terminu treningu pod łącznie spełnionymi warunkami: Ćwiczący powiadomi o swojej planowanej nieobecności na treningu przed jego rozpoczęciem i Studio znajdzie inny, możliwy wg Studia termin do uzupełnienia liczby niezrealizowanych treningów.
 2. Należy przestrzegać ważności karnetu na zajęcia STUDIO TRENINGU. Karnet, który stracił ważność nie będzie honorowany. Ćwiczący, który posiada ważny karnet, posiada tym samym rezerwację na termin ustalony przez niego ze Studiem w okresie ważności karnetu, jak również posiada pierwszeństwo wyboru tego terminu w okresie kolejnym, pod warunkiem, że wykupi kolejny karnet, przed zakończeniem ważności aktualnego. Niespełnienie określonego wyżej warunku skutkuje ustaniem pierwszeństwa do wcześniej ustalonego terminu.
 3. Karnety na zajęcia STUDIO TRENINGU są wyłącznie imienne. Z karnetów imiennych mogą korzystać tylko Ćwiczący, na których dane personalne został wystawiony karnet i nie można go udostępniać innym osobom. W przypadku stwierdzenia posługiwania się karnetem imiennym przez osoby nieuprawnione, karnet nie będzie honorowany.
 4. Studio nie przewiduje jednorazowych wejść na zajęcia do STUDIO TRENINGU – odstępstwem mogą być działania dotyczące działań w zakresie promocji Studia.
 5. Faktura za karnet wystawiana jest w miesiącu zakupu karnetu.